Vi hjälper dig att hitta rätt produkt.

Kontakta oss

Föreskrifter för ögonduschar och nödduschar

Laboratorie med kemikalier 

AFS 1997:10»

Första hjälpen och krisstöd 

AFS 1999:07» 

Skador 

Frätande syror och andra farliga ämnen kan ge allvarliga skador. När en olycka är framme är det viktigt att en säkerhetsutrustning finns nära tillhands och det är ytterst viktigt att spolning sker direkt efter att du utsatts för ett farligt ämne. Försenad ”första hjälpen” behandling kan innebära allvarliga skador. Exempel på ämnen som är skadliga för ögon och hud är frätande syror, alkaliska skador, mekaniska skador, heta ämnen och vätskor.
 

Hur ska vi då veta på vilken plats och i vilken miljö det måste finnas ögonduschar och nödduschar? Med hjälp av arbetsmiljöverkets rekommendationer kan vi få kunskap om det skyldigheter och krav som ställs på arbetsmiljön där första hjälpen och skyddsutrustning är nödvändigt. 

Arbetsmiljölagen och föreskrifter (AFS) 

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljöverket ger ut de föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav som ställs i särskilda miljöer. 

Nya kunskaper om risker och förändringar i arbetslivet liksom nya EG-direktiv innebär att ett kontinuerligt arbete med att utveckla de befintliga föreskrifterna. Till höger i informationsrutan kan du ladda ner alla föreskrifter. Den senaste upplagan inom ”Första hjälpen och krisstöd” heter AFS 1999:7. Våra nöd- och ögonduschar uppfyller även villkoren i SS-EN 15154-1 & 2: senaste upplagan och ANSI Norm Z358.1-senaste upplagan. 

Har du frågor gällande lag och rätt är du välkommen att kontakta oss på Krusman Nödduschar så ska vi hjälpa dig.

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Vattenmängd i ögon- & nöddusch

3. Tempererat vatten

4. Säkerhet vid tryckfall i vattnet

5. Reducerat tryck

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil

Kvalité och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer